THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 34 (LẦN 2/2019)

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 03- 05/1/2020tại TP.Hồ Chí Minh (kèm theo Thông báo số 42/QĐ-HĐKT ngày 17 tháng 01 năm 2020của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 2-2019). ...Chi tiết

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 10/QĐKL-ĐLS ngày 31/12/2019, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH SỐ 203/QĐ-HĐLSTQ NGÀY 19/12/2019 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XỬ LÝ KỶ LUẬT

Quyết định số 203/QĐ-HĐLSTQ ngày 19/12/2019 Quyết định của Hội đồng luật sư toàn quốc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH SỐ 201/QĐ-HĐLSTQ NGÀY 13/12/2019 QUYẾT ĐỊNH VV BAN HÀNH BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM

Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 Quyết định vv ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Ngày 09/12/2019, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 471/LĐLSVN của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (sửa đổi) – Dự thảo 4 đính kèm. Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là một trong những văn bản quy phạm nội bộ quan trọng nhất để thực hiện chức năng tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư, quy định về quyền và nghĩa vụ của luật sư, tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH SÁCH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 36

Căn cứ Biên bản họp Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15-11-2019, về việc xét đơn đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. ...Chi tiết


   Trang sau >>